Tư vấn phục hồi chức năng

Tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức giúp cho cộng đồng tăng thêm nhận thức, hiểu biết về chăm sóc sức khỏe, thực hiện các hành vi bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình.