Khuyết tật là gì?

Admin  01/01/2100       14:11

Khuyết tật là một định nghĩa rộng, bao gồm khiếm khuyết, giảm khả năng, ảnh hưởng xấu đến khả năng hòa hợp với xã hội của bệnh nhân. Khiếm khuyết là sự bất thường trong chức năng hoặc cấu trúc của cơ thể; giảm khả năng là tình trạng một cá nhân gặp khó khăn khi thực hiện một hoặc nhiều hoạt động.

Theo như trên, có thể nói rằng khuyết tật không chỉ phải là mỗi vấn đề sức khỏe. Nó là một hiện tượng rất phức tạp, thể hiện lên sự tương tác giữa một đặc điểm cơ thể của một cá nhân và đặc tính xã hội của cá nhân đó. Để người khuyết tật qua được các khó khăn, cần phải có các sự can thiệp để tháo bỏ rào cản trong môi trường và xã hội.

Nguồn: WHO