International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders

Thái  16/10/2019       09:04
Thời gian và địa điểm : 03-07/03/2021, Barcelona Spain
Đơn vị tổ chức: Kenes International Organizers of Congresses S.A. 
Nội dung chính: Chia sẻ các nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ chế và cải thiện các phương pháp phòng, trị liệu PHCN bệnh Alzheimer, Parkinson và các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan
Chi tiết: https://adpd.kenes.com/2019#.Xabj73hR1PZ

1 Bình luận