Asia Oceania Congress for Neuro-Rehabilitation

Admin  12/04/2020       14:22
Thời gian và địa điểm: Thailand (2021)
Đơn vị tổ chức: Asia-Oceanian Society for NeuroRehabilitation
Nội dung chính: Trao đổi kiến thức, nghiên cứu khoa học về phục hồi chức năng thần kinh
Chi tiết:  http://www.aosnr.org/forthcoming-event